Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringbetingelser for DM&E SKOVENTREPRENØRER - StubogGren.dk


1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt i Entreprenørens ordrebekræftelse, gælder disse almindelige betingelser for StubogGren.dk, CVR.nr.31576601, Oldenvej 8C, 3490 Kvistgård, Danmark - leverancer til Kunden.


Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.


2. Tilbud og priser

Entreprenørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Entreprenøren inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.


Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.


Levering af ydelse påbegyndes ved skriftlig accept af ordrebekræftelse.


Mængdeangivelser er baseret på skøn og er derfor variable. Afregning sker ud fra faktiske opgjorte mængder. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.


Ejerskabet til skovede træer overgår ved fældning til Entreprenøren medmindre andet er aftalt.


3. Arbejdets udførelse

Entreprenørens ydelse leveres i henhold til Entreprenørens tilbud/ordrebekræftelse.


Kunden er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger og tekniske installationer på grunden.


Det er Kundens ansvar, at sikre, at der foreligger de for entreprisen nødvendige tilladelser, herunder dispensationer efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Kunden afholder omkostningerne til evt. tilladelser.


Idet omfang Kunden har bestilt Entreprenøren til at udføre jord- og gravearbejder, indhenter Entreprenøren - på baggrund af Kundens informationer - oplysningerne i ledningsregistre forud for jord- og gravearbejdet.


Hvis Kunden, i forbindelse med arbejdets udførelse, bestiller yderligere grave- og jordarbejder, er Kunden forpligtet til at afvente, at Entreprenøren indhenter supplerende oplysninger i ledningsregistrene. I det omfang Kunden ikke vil afvente, at der indhentes supplerende oplysninger i ledningsregistreret, er Kunden ansvarlig for evt. jord- og graveskade, som opstår i forbindelse hermed. Kunden er i foranstående tilfælde, forpligtet til at skadeløsholde Entreprenøren for ethvert ansvar, som Entreprenøren måtte blive pålagt overfor tredjemand.


Det er kundens ansvar, at skel inden opstart er mærket korrekt op, samt at naboer er informeret om entrepriseopstart. Entreprenøren er således ikke ansvarlig ved manglende opmærkning af skel eller manglende information af naboer.


Ved formindskelse af arbejdets omfang godskrives Kunden evt. udgifter, som spares, eller burde have været sparet.


Veje, aflægningspladser og containerpladser skal kunne bære vægten på en almindelig lastbil.
Tømmer, kævler, flis og energitræ afsættes i takt med afsætning til savværker og varmeværker. Tømmer og kævler skal kunne ligge i skoven i op til 3 måneder fra skovningstidpunket. Flis og energitræ skal kunne ligge i skoven i op til 12 måneder efter skovningstidspunktet.
Efter endt flisehugning vil der stadig kunne forekomme små grene, nåle og bark. Entreprenøren fjerner alt, som kan tages op med kran. Der fjernes ikke yderligere manuelt. Efterbehandling med grenknuser på aflægningsplads kan bestilles mod betaling og efter regning. Ved brug af kroghejsvogn vil det blive fratrukket i afregningsprisen.


Grenknusning er en overfladeknusning, hvilket medfører, at det kun er stubbe, buske og grene, som bliver knust. Den kan ikke fræses under jorden. På det overfladeknuste areal vil der være synlige toppe fra stød og neddelte træstumper vil også være synlige.


Rodfræsning gennemføres ved fræsning under jorden i ca. 25-30 cm dybde. Jorden vil blive efterladt sort, men der vil forekomme træstumper i den fræsede jord. Tilbud, som omfatter rodfræsning, dækker kun én overkørsel med rodfræser, efter fræsningen vil jorden sætte sig og det fræsede lag kan evt. synke. Ønskes arealet rodfræset mere end en gang, vil dette blive faktureret som ekstraarbejder.


Ved sten, jern og andre fremmede legemer på arealet vil evt. ødelagte tænder på entreprenørmateriel blive faktureret som meromkostninger. Entreprenøren forbeholder sig retten til at frasige opgaver, hvor der er for mange sten, som vil medføre ødelæggelser på maskinen. Hvis det aftalte areal er for vådt på det aftalte udførelsestidspunkt, vil evt. forgæves kørsel/tid blive faktureret Kunden.


4. Levering og forsinkelse

Entreprisen leveres efter Entreprenørens bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Entreprenøren.


Idet omfang Kunden fremsætter krav om et bestemt afhentningstidspunkt, vil evt. meromkostninger forbundet med at fragte skovede materialer indenfor det bestemte afhentningstidspunkt blive pålagt Kunden.


Entreprenøren forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.


Entreprenøren tager forbehold for indtrufne forsinkelser, der skyldes dårligt vejrforhold, forespørgsel til ledningsregisteret, anmodning om påvisning, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke (også selvom strejken kun berører Entreprenøren), lock out, force majeure og andre begivenheder, som Entreprenøren ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Entreprenøren berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.


Hvis Entreprenøren i øvrigt ikke leverer indenfor leveringstiden, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Entreprenøren at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og til at angive, at køber vil annullere ordren, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist. Fristen kan aldrig være under 4 uger. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist, er køber berettiget til, ved skriftlig henvendelse til Entreprenøren, at annullere ordren. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbestemmelser gældende over for Entreprenøren i tilfælde af forsinkelse.


Entreprenøren påtager sig intet ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering, herunder for indirekte tab, uanset om kunden hæver handlen eller ej.


5. Betalingsvilkår

Betalinger skal ske netto kontant 8 dage.


Afregning/fakturering sker først, når hele projektet er afsluttet.


Ved for sen betaling vil der blive beregnet morarenter 2,0 % pr. måned regnet fra forfaldsdag til betalingsdag. Renten vil blive tilskrevet månedlig og vil kunne ses på det tilsendte kontoudtog.


Ved udsendelse af erindringsskrivelser med anmodning om betaling efter at forfaldsdag er overskredet, vil der blive beregnet et rykkergebyr på kr. 100,00. Gebyret tilskrives den til enhver tid værende saldo og vil fremgå af det tilsendte kontoudtog.


6. Afregning af træ og flis

  1. Afregning af flis sker på basis af ton tørstof ud fra vejesedler fra varmeværkets brovægt. Afregning kan ske på følgende måde:
    1: Flisen afregnes efter prisliste pr. tons tørstof. Fakturering af maskin/manuelle ydelser samt transport af maskiner afregnes på timebasis 
    2: Flisen afregnes til nettoprisen pr. tons tørstof 
    3: Rummeter opmålt på lastbil
    4: GJ


Tømmer, kævler, brænde afregnes i m3 fastmasse ud fra målelister.


7. Mangler og ansvarsbegrænsning

Reklamation over mangler ved, eller forårsaget af, leverancer skal ske straks og senest 3 arbejdsdage efter manglen er eller burde være opdaget.


Reklamation skal altid ske skriftligt med udførlig beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og der ikke reklamerer som anført, kan krav i anledning af manglen ikke senere gøres gældende.


Entreprenørens hæftelsesansvar ophører i alle tilfælde senest 12 måneder efter udført leverance, med mindre andet følger af ufravigelige lovregler.


Efter Entreprenørens valg vil reklamationsberettigede mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller entreprisesummen vil helt eller delvist blive krediteret Kunden.


Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for hændelige skader, herunder skader forårsaget af sten eller andre objekter, der slynges ud ved sædvanlig brug  af maskiner, så som buskryddere, grenknuser og rodfræser, slagleklippere, flishuggere og lign. Sikkehedszone for skoventreprenørens materiel er 70 m.


Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af brug af sprøjtemidler m.v. med mindre, der er handlet groft uagtsomt. Der ydes ikke grogaranti på nyplantninger. Ved plantning er Entreprenøren ikke ansvarlig for udgåede planter forårsaget af tørke, vildtbid, for meget vand eller frost.


Der foretages ikke retablering af veje, broer, rørføring, grøfter, dræn, spor i bevoksningerne, ledninger m.v., der måtte være beskadiget som følge af leverancens udførelse. Entreprenøren bærer intet ansvar for hændelige eller uagtsomme skader herpå eller for følgevirkninger af skader herpå, uanset art og omfang.


Entreprenøren bærer intet ansvar for postkasser, skraldespande, udendørs lamper, gyngestativ, tørrestativ, stakit, hegn og andre tekniske installationer der ikke er fjernet eller afskærmet inden entreprisens opstart.


Entreprenørens kontraktmæssige erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.


Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det udførte arbejde eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Entreprenørener blevet informeret om sådanne kravs mulighed.


8. Forsikring

Kunden er ansvarlig for tegne alle nødvendige forsikringer inkl. brand for at afdække skader fra, eller forårsaget af, udført entreprenør arbejde på Kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at medtage Entreprenøren som sikret på forsikringspolicen, herunder Kundens brandforsikring. Forsikringen skal omfatte samtlige Entreprenørens arbejder på den grund, ejendom, skov bygning eller anlæg, aftalen vedrører.


Entreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og produkt ansvarsforsikring. Entreprenørens ansvar er begrænset til dækningen på Entreprenørens forsikringspolice med nedenstående tilføjelser.


Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets bestemmelser om produktansvar, og Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig på noget andet grundlag. Entreprenørens ansvar for tingsskade er begrænset til i alt DKK 2.000.000 og for personskade til DKK 10.000.000 for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.


Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade og Entreprenørens ansvar herfor er begrænset for tingsskade til i alt kr. 2.000.000 og for personskade til DKK 10.000.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.


Entreprenøren er ikke ansvarlig for erstatningskrav eller omkostninger i forbindelse med miljøskader, eller overhængende fare for miljøskader, som defineret i Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.


I intet tilfælde er Entreprenøren ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.


9. Lovvalg og værneting

Alle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole med Retten i Skoventreprenørens retskreds, som værneting.