VI TILBYDER GRØNNE LØSNINGER 

StubogGren.dk udfører alle former for "grønne" opgaver indenfor træfældning, naturpleje og klimatilpasning. Vi arbejder for virksomheder, private samt kommuner og offentlige institutioner. Med et samspil af nedenstående spidskompetencer sammensætter vi et kompetent team til selv den mest komplicerede og specielle opgave. Det anser vi som værende kernen i vores forretning.

Vi udfører pleje af søer, vådområder, åer, vandløb og regnvandsbasinner, herunder alle former for etablering, udvidelse, oprensning og vedligehold af disse områder.


Her benytter vi alt fra små gravemaskiner til store langarmede (21 m) gravemaskiner, udkørsels- og vedligeholdsmaskiner. Vi har også adgang til pramme og flydende gravemaskiner.

Stubfræsning er en hurtig og effektiv måde at fjerne stubbe og rødder fra alle slags træer, buske, hække og lignende. Stubfræseren skærer den gamle stub i småstykker og efterlader blot et mindre hul og en bunke træflis.


Vi stub- og rodfræser i alle størrelser fra enkeltstød til større arealer. Vi klarer også alt i opgravning af stød på større arealer, hvor rødderne bruges som biomasse.

Rådgivning og udførsel af beplantning fra solitære træer til den store vildtplantning.

Vi tilbyder bynære plantninger, plejeplan, skovrejsning og etablering af læhegn. 


Vi er også specialiseret i at etablere vildtremiser og levende hegn, der fremmer vildtplejen.

Stub og Gren udfører alt indenfor etablering af udendørs fitnessbaner, legepladser, forhindringsbaner og uderum i naturen både i skove og i det åbne land.


Vi bistår gerne med projektering og ideudvikling af både materialer, forløb og hensigt ud fra jeres ønsker.

Vores medarbejdere er specialister i fældning af træer, bl.a. klatring, nedfiring, kranløft og liftarbejde – alt sammen med brug af moderne og professionelt udstyr. 


Træpleje er én af vores kerneydelser. Her udfører vi alle former for beskæring, kronereducering, opstamning, udtynding og formbeskæring. Vi laver også kronsikring samt risikovurdering af risikotræer.

Grenknusning er en effektiv metode til at rydde op på arealer, hvor der tidligere har vokset træer, krat, læhegn og lignende. Vi medbringer de nødvendige maskiner og hjælper dig med grenknusning på brakarealer, byggegrunde, skråninger eller områder med stormfald.


Med grenknusning bliver der ryddet op i grenaffald og stubbe ned til jordhøjde. 

Vores maskinpark kan klare enhver opgave med grenknusning.

Udførsel af slåning med og uden opsamler på tørre og våde jorde, enge, moser, højmoser, hedelandskab, LAR-anlæg, regnvandsbassiner, etc.


Slåning /slagleklipning af skrænter med fjernstyret maskine på op til 50 graders hældning.

Vi er specialister i skovning, skovdrift og skovpleje. Vores ekspertise består i alt fra skovtyndning og rydninger til traditionel skovning og udkørsel med vores egne maskiner såvel mindre som special udkørselsmaskiner.


Vi afsætter råtræ, flis og biomasse til lokale varmeværker.

Helt centralt i vores arbejde er naturpleje. Vi bruger yderst skånsomme maskiner til pleje af bl.a. enge, moser og vådområder. Vi udfører hegning af naturarealer og folde, laver biotoppleje og høster biomasse.


Vi planlægger og udfører større komplekse naturplejeprojekter, og bidrager også med konsulentbistand til at søge støttemidler til naturpuljer og EU projekter.

Vi tilbyder flishugning af alle former for bevoksning, buske såvel som træer. 


Vi handler med flis, rundtræ, kævler og tømmer, og afsætter bl.a. flis til varmeværker, men sælger også til anden brug såsom ridebaner, stier, fold,e etc.